Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Проучване сред заинтересованите страни и гражданите за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина за периода 2023 – 2027 година на мярка за подкрепа на местното културно наследство.

  Във връзка с разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г., МИГ Бяла Слатина провежда Проучване чрез попълване на Анкета карта, която е достъпна на следният линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVOEk8N32eWCk5fOIc8KZaP3_zYRSBcczM55tW2ODHGHKMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Анкета е анонимна и ще бъде активна за попълване до 31.05.2023

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА "Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)"
  На 31 май 2023 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина

  П О К А Н А  И  П Р О Г Р А М А

  С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“

  На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

   

  Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 02.12.2022 г.

   

  Заповед на Предсeдателя на УС на МИГ Бяла Слатина за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата ТУК

  Заповядайте на 10.09.2022 г. (събота) от 09:30 ч. „Лесопарк“ гр. Бяла Слатина на празника на МИГ „МАГИЯ ОТ ВКУСОВЕ“.

  Очаква Ви атрактивна програма с водещ Цецо, с изпълнителите ПАВЕЛ и ВЕНЦИ ВЕНЦ и много разнообразни забавления:

  - Музикални изпълнения
  - Забавни кулинарни игри с награди
  - Дегустации
  - Щандове за представяне на местни продукти
  - Демонстрации по приготвяне на ястия

  Доброто настроение е гарантирано!