Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

  Публикувано на 25.06.2019 г.

  В периода 03.07.2019 – 31.07.2019 г. животновъдите имат възможност да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

  Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на следния интернет адрес: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-doilni-suorajenia/.

  Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  По процедурата ще се подпомагат проекти, допринасящи за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, като устойчиви и жизнеспособни единици, за ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, както и за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

  Допустими кандидати

  1. Физически лица;
  2. Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
  3. Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

  Допустими дейности

  ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

   

  Приключи приемът на проектни предложения, подадени в рамките на процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с краен срок 21.03.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В определения в обявата краен срок по мярката в електронната система ИСУН 2020 постъпиха общо 3 проекта – „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина“, „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина“ и „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“ с кандидат Община Бяла Слатина. Общата стойност на проектите е 1 169 778,97 лв.

  Оценката на проектите ще бъде финализирана в средата на месец май 2019 г., като допълнителна информация по темата ще бъде публикувана на интернет страницата на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ – www.mig-bsl.com, както и в тримесечния информационен бюлетин, който МИГ ще издава на хартиен носител.

  Предвид остатъчния ресурс по мярката, екипът на Сдружението планира да открие втори прием на проектни предложения до края на 2019 г.

  Междувременно екипът ще насочи усилията си в подготовката на документите за прием на проекти по други мерки от Стратегията за ВОМР, като на дневен ред стоят Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на община Бяла Слатина“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

  Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на процедура № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок 21.01.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В крайният срок за прием на проекти, по процедурата постъпиха две проектни предложения от местни кандидати. Единият проект, който е с наименование „Технологична и маркетингова модернизация на мелничен комплекс на „Апе 2001“ ООД-с. Галиче“, цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятието чрез внедряване на нови машини, мощности и материално-техническата база, както и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Вторият проект, който е с наименование „Подобряване на маркетинговия капацитет на „Стартмес“ ЕООД чрез доставка на ново оборудване“, също цели подобряване на цялостната дейност на предприятието, чрез въвеждането на нови, съвременни машини и оборудване, които да увеличат рентабилността от производството, обема и качеството на продукцията.

  В процеса на оценка, на етап „Административно съответствие и допустимост“ и след преглед на представените документи и информация се установи, че двете проектни предложения не отговарят на поставените в условията за кандидатстване изисквания, като единият от проектите беше отхвърлен, а вторият беше оттеглен по искане на кандидата.

  Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на процедура №BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, с краен срок 14.01.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В крайният срок за прием на проекти, по процедурата постъпиха шест проектни предложения от местни земеделски производители. Два от тях са подадени от кандидати, занимаващи се с фермерство, а останалите са от земеделски  стопани зърнопроизводители. Подадените проектни предложения са за инвестиции, свързани със закупуване на техника и прикачен инвентар.

  Етапа на „Административно съответствие и допустимост“ преминаха всички 6 бр. проектни предложения, които са допуснати за оценка и на етап „Техническа и финансова оценка“.

  В резултат от извършената проверка и оценка на етап ТФО, Комисията за подбор на проектни предложения одобри за финансиране всички подадени 6 бр. проекти.

  Общият размер на одобрената БФП по проектите е 294 414,00 лв. Предстои разглеждане на оценителния доклад от ДФЗ и подписване на тристранен договор с одобрените кандидат-бенефициенти.