Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Публикувано на 15.05.2020 г.

  ПРЕДСТОЯЩО!

  Предвид отворения прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР и с цел подготовката на качествени проекти, в края на месец Май 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ ще проведе серия от информационни срещи за запознаване и представяне Насоките за кандидатстване, изискванията и критериите и обучения за подготовката на проектните предложения.

  Участниците в събитията ще имат възможност да заявят пред екипа на „МИГ – Бяла Слатина” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

  На 07.05.2020 г. /четвъртък/ екипът на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ предвижда да открие за кандидатстване най-дългоочакваната процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР.

  По-подробна информация можете да откриете в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.

  На 15 Октомври 2019 г., МИГ Бяла Слатина взе участие в мащабно събитие, ФорумПредизвикателства и възможности за бизнеса“, организирано от община Бяла Слатина.

  Експертът по прилагане на СВОМР – г-жа Сашка Първанова, презентира информация, в която акцент бяха атрактивните мерки и възможностите за бизнеса и земеделските стопани, предоставени от Стратегията за местно развитие на МИГ Бяла Слатина. С одобрението на Стратегията, за територията на община Бяла Слатина се осигури едно предимство за развитие, което изказано в цифри е близо 5 мил. лева финансов ресурс за проекти на публичния сектор, малък и среден бизнес.

  СЪБИТИЕТО ПОД НАСЛОВ „ПЛОДОРОДНА ТЕРИТОРИЯ“ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ПАНАИРНИТЕ ДНИ НА ГРАДА

  Невиждан интерес предизвика първият празник на МИГ Бяла Слатина, който се състоя навръх Кръстовден, 14 септември. Грандиозното събитие, което се проведе паралелно с панаирните дни на града, беше посетено от стотици жители и гости на Бяла Слатина. В програмата бяха включени много забавления за малки и големи, а трескавата подготовка се увенча с успех за организаторите.

  Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

  Публикувано на 25.06.2019 г.