Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР" в МИГ Бяла Слатина

    Днес, 17.02.2021 г. /сряда/, Сдружение "Местна инициативна група Бяла Слатина" обяви конкурс за заемане на длъжността "Изпълнителен директор". С подробна информация за условията за заемане на длъжността можете да се запознаете в обявата.