Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана за информационни събития

  Публикувано на 15.05.2020 г.

  ПРЕДСТОЯЩО!

  Предвид отворения прием по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР и с цел подготовката на качествени проекти, в края на месец Май 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ ще проведе серия от информационни срещи за запознаване и представяне Насоките за кандидатстване, изискванията и критериите и обучения за подготовката на проектните предложения.

  Участниците в събитията ще имат възможност да заявят пред екипа на „МИГ – Бяла Слатина” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

  Ползите за участниците:

  - получаване на актуална информация за възможностите за подкрепа от СВОМР;

  - консултиране и насоки за предприемачески идеи;

  Датите и началните часове на всички предстоящи събития се публикуват в секция „Информационни събития“.

  За заявяване на участие и допълнителна информация можете да звъните на тел. 0910/50420 или 0897049633