Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 7.2

  С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения

  по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  20.03.2019 г., 16:35 ч.

  BG06RDNP001-19.220-0001

  Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина

  Община Бяла Слатина

  15

  389 942,34 лв.

  2.

  20.03.2019 г., 16:37 ч.

  BG06RDNP001-19.220-0002

  Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина

  Община Бяла Слатина

  15

  389 904,82 лв.

  3.

  20.03.2019 г., 16:39 ч.

  BG06RDNP001-19.220-0003

  Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина

  Община Бяла Слатина

  15

  389 931,81 лв.

  ОБЩО:

  1 169 778,97 лв.