Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  П О К А Н А

  Еднодневни срещи с екипа на МИГ Бяла Слатина и членовете на КВО

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие в поредица  от еднодневни срещи на територията на Община Бяла Слатина с екипа на МИГ и членове на Колективния върховен орган /КВО/, насочени към получаване на актуална и полезна информация относно възможностите за проектно финансиране на предприемачески идеи. Екипът на МИГ Бяла Слатина ще даде експертни съвети на всички заинтересовани лица, касаещи подготовката на проектните предложения, както и информация относно периодите и условията за прием на проектите.

   

  П О К А Н А

  Информационен семинар за мерките от СВОМР

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ,

  УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие в поредица  Информационни семинари на територията на Община Бяла Слатина, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски икономически дейности.  

  Очакванията са участниците в семинарите да заявят пред екипа на „МИГ – Бяла Слатина” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.

  Ползите за участниците:

  - получаване на актуална информация за възможностите за подкрепа от СВОМР;

  - консултиране и насоки за предприемачески идеи;

  - създаване на контакти и сътрудничества;

  Организирането и провеждането на информационни семинари на територията на МИГ Бяла Слатина е в периода 20.08.2018 г. – 22.08.2018 г., както следва:

  • 20.08.2018 г. (понеделник) - с. Търнава, заседателна зала на Народно Читалище „Напредък - 1898“, с начален час 10:00 ч.;
  • 21.08.2018 г. (вторник) - с. Попица, заседателна зала на Народно Читалище „Напредък - 1897“, с начален час 10:00 ч.;
  • 22.08.2018 г. (сряда), в гр. Бяла Слатина, заседателна зала на ОбС Бяла Слатина, с начален час 10:00 ч.;

   

  ОЧАКВАМЕ ВИ!

   

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина

   

  Страница 2 от 2