Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  СПИСЪК на одобрените външни експерт-оценители - ВИЖ ТУК!

   

  Удължен е крайният срок за подаване на заявления във връзка с обявения Конкурс за избор на външни експерт-оценители, които да подпомогнат извършването на техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“.

  Новият срок за кандидатстване е удължен до 31 Август 2018 г.

  Всички други условия остават непроменени.

  Заповед за удължаване - ВИЖ ТУК!

  На основание Решение от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ на 19.06.2018 г. и Заповед № К-01/29.06.2018 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители в Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/, като членове с право на глас, резервни членове или помощник-оценители, подадени към МИГ Бяла Слатина, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-29/16.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  МИГ БЯЛА СЛАТИНА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ - ОЦЕНИТЕЛИ

  Краен срок за участие и представяне на документи - 17.30 часа на 31.07.2018 г. /вторник/

  Пакет с документи за участие в Конкурса - ИЗТЕГЛИ ТУК!

  През изминалата седмица на територията на община Бяла Слатина се състояха последните за проекта събития по популяризиране и консултиране на  процеса изработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  Страница 6 от 6