Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    През изминалата седмица на територията на община Бяла Слатина се състояха последните за проекта събития по популяризиране и консултиране на  процеса изработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

    Страница 5 от 5