Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Профил на купувача

  Приложение 122_1.1 към Указанията

   

   

   

  СПИСЪК

  НА

  ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

  БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина“

  Текуща календарна година 2020 г.

  Мярка 19.4

  Предмет

   

   

   

   

   

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор 

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогнозна дата на стартиране (за планираните ОП)

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение) 

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Наемане на външни експерт оценители физически или юридически лица – председател,  секретар  и членове на КППП

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  8 950,00

  Предложение за извършване на разход

  Април – Декември 2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  2.

  Техническо обслужване на лек автомобил и винетка  

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 280,33

  Предложение за извършване на разход

  Юни

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  3.

  Застраховане на ДМА

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 000,00

  Предложение за извършване на разход

  Юни 

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  4.

  Организиране и провеждане на събития от различен формат - обучения на екипа и членовете на КВО, обучение за бенефициенти и кандидати, информационни и работни срещи 

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  5205,00

  Предложение за извършване на разход

  Май 

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  5.

  Осигуряване на логистика за провеждане на работни срещи на МИГ в чужбина 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  8 000,00

  Предложение за извършване на разход

  Май

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  6.

  Упражняване на мониторинг и изготвяне на оценка на СВОМР

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 491,67

  Предложение за извършване на разход

  Април 2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  7.

  Изготвяне на анализ за развитие на иновативни неземеделски икономически дейности

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

   

  3 909,17 

   

  Предложение за извършване на разход

  Август

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  8.

  Поддържане н интернет страница – месечен абонамент

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  1068,00

  Предложение за извършване на разход

  Договор №У-02/ 03.01.2020 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  9.

  Публикуване на обяви в печатни и електронни медии 

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 320,00

  Предложение за извършване на разход

  Договор №У–01  от 02.01.2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  10.

  Изработване на рекламни материали – хъб, преносима колонка, зарядно за кола, батерия, химикалки, чадъри, флаш памет, тениски, платнени торбички

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  21 520,83 

  Предложение за извършване на разход

  Юни

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  11.

  Издаване на информационен тримесечен бюлетин

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 500,00

  Предложение за извършване на разход

  Март 

  2020

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

   

   

   

   

   

  Текуща календарна година 2020 г.

  Мярка 19.3

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор 

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогнозна дата на стартиране (за планираните ОП)

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение) 

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Изготвяне на филм за дейността по проект  „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  7 500,00 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Април 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  2.

  Организиране на събития – срещи на партньорите по проекта 3 бр., пресконференции 2 бр. и срещи с производители             2 бр. 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2725,00 без ДДС

  Предложение за извършване на разход

  Май 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  3.

  Публикуване на обяви в печатни и електронни медии 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  388,33 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Май 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  4.

  Изготвяне на инф. табела и брошура за проекта  от 8 страници

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 634,17 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Април 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  5.

  Изработване на комплект рекламни материали /платнена торбичка, тениска, USB, химикалка/ 100 бр. х 28,60

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 383,33 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Май 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  6.

  Закупуване и доставка на преносим екран, прожектор и публичен дисплей 48”

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 405,83 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Юни 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  7.

  Закупуване и доставка на 5 бр. шатри и 2бр. сглобяеми дървени павилиони

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  8 625,00 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Юни 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  8.

  Организиране на кулинарен фестивал

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  5 211,67 без ДДС  

  Предложение за извършване на разход

  Юни 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

  9.

  Застраховка на придобитите активи

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 500,00 с ДДС

  Предложение за извършване на разход

  Август 2020

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

   

   

   

   

   

  Предходна календарна година 2019 г.

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор 

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 760,00

  Н/П

  У-01/02.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  2

  Издаване на тримесечен информационен бюлетин на МИГ за дейностите и изпълнението на Стратегията за ВОМР

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 200,00

  Н/П

  У-02/01.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  3.

  Почистване и поддръжка на хигиената на наетите офис помещения от МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  280,00

  Н/П

  У-03/01.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  4.

  Изработка на рекламни материали за популяризиране на Стратегия за ВОМР на „МИГ Бяла Слатина“

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  13 104,17

  Н/П

  У-04/05.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  5.

  Организиране на събития от различен формат – обучения, информационни и работни срещи, празник на МИГ

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  14 572,00

  Н/П

  У-05/01.04.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  6.

  Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 400,00

  Н/П

  У-06/01.04.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  7.

  Обслужване и поддържа офис и компютърна техника, собственост на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  280,00

  Н/П

  У-07/01.04.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  8.

  Поддръжка на инсталирания програмен продукт КОНТО 6

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  280,00

  Н/П

  У-08/02.05.2019 г. 

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  9.

  Поддръжка на интернет страница

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  120,00

  Н/П

  У-09/11.05.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  10.

  Достъп до ИНТЕРНЕТ

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  82,50 на месец

  Н/П

  У-10/13.05.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  11.

  Служба по трудова медицина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  72,00

  Н/П

  У-11/05.06.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  12.

  Проучвания и анализи на територията на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  8 020,00

  Н/П

  У-12/05.06.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  13.

  Обучение и обмяна на опит на екипа на МИГ Бяла Слатина и членове на КВО на Сдружението – едно четиридневно посещение в чужбина в страна член на ЕС

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  12 500,00

  Н/П

  У-13/02.09.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  14.

  Доставка на офис техника

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 607,00

  Н/П

  Д-14/16.12.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  15.

  Одиторски услуги

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 200,00

  Н/П

  У-13/17.12.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  16.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  990,00

  Н/П

  ГДУ-01/15.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  17.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  660,00

  Н/П

  ГДУ-02/15.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  18.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  990,00

  Н/П

  ГДУ-03/15.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  19.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  220,00

  Н/П

  ГДУ-04/22.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  20.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  110,00

  Н/П

  ГДУ-05/22.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  21.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  110,00

  Н/П

  ГДУ-06/22.01.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  22.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  440,00

  Н/П

  ГДУ-07/22.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  23.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  440,00

  Н/П

  ГДУ-08/22.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  24.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  440,00

  Н/П

  ГДУ-09/22.03.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  25.

  Участие в КППП по процедура BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  220,00

  Н/П

  ГДУ-10/21.06.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  26.

  Участие в КППП по процедура BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  440,00

  Н/П

  ГДУ-11/21.06.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  27.

  Участие в КППП по процедура BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  660,00

  Н/П

  ГДУ-12/21.06.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  28.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.294 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  110,00

  Н/П

  ГДУ-13/10.09.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  29.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.294 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  220,00

  Н/П

  ГДУ-14/10.09.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  30.

  Участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.294 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  110,00

  Н/П

  ГДУ-15/10.09.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД-50-29/ 16.04.2018

  31.

  Разходи за координация на проекта. 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 729,78

  Предложение за извършване на разход

  Договор №У – 19.3-01/ 02.09.2019

  ПРСР 2014-2020

  Договор № РД 50-34 от 19.08.2019

   

   

  Дата:   10.03.2020 г.                                                                                    Представляващ възложителя:                     

                                                                                                                                                                       Иво Ценов Цветков, 

  Председател на УС на Сдружение 

  МИГ Бяла Слатина