Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана

   

  ПОКАНА

  ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

   

  На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 12.03.2018 г. /понеделник/, в 16.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

   

  1. Запознаване на членовете на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина” с взетите от УС решения във връзка с представяне на документите за сключване на Споразумение за финансиране изпълнението на одобрената Стратегия  Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Бяла Слатина.
  2. Представяне на информация във връзка с подаване на Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
  3. Организационни въпроси.

  При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

   

   

  От Управителния съвет на

  СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина”