Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. Целта е да се идентифицират потребностите от страна на бизнеса и насерението от територията на МИГ Бяла Слатина за включване на операции в новата СВОМР, които да бъдат финансирани посредством подхода ЛИДЕР.

  Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jktPbgbCYyWQVufa_cohO28em7iGAZWJ_v8bVoXDiONslg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 06.06.2023 г.

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!