Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА

    ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА "Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)"
    На 31 май 2023 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина

    П О К А Н А  И  П Р О Г Р А М А