Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ започна изпълнението на проект за подготвителни дейности по изготвяне на нова Стратегия за ВОМР

  С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“

  Проектното предложение e насочено към подпомогне на процеса по разработване на нова Стратегия за местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина, както и към това да се надгради натрупания опит от прилагането на подхода ВОМР чрез осигуреното многофондово финансиране в периода 2014-2020 г.

  Основната цел на проекта е да насърчи активното участие на местното население и включването на всички заинтересовани страни за идентифициране и извеждане на приоритетите за продължаване на напредъка и развитие на територията на МИГ Бяла Слатина. За постигане на това успешно разработване и в бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР, в рамките на проекта се предвижда целенасочено взаимодействие и дейности, които ще бъдат реализирани в няколко етапа:

  - Популялизиране на процеса по разработване на СВОМР

  - Обучения на местни лидери и заинтересовани страни

  - Изготвяне на проучвания и анализи

  - Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране на местната общност

   

  Дейностите по проекта ще обхванат цялата територия на МИГ Бяла Слатина, която включва общинския център град Бяла Слатина и 14 села.

  Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 48 886,00 лева, от които 43 997,40 лева европейско и 4 888,60 лева национално съфинансиране.

  Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, до 30.09.2023 г.