Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  МИГ Бяла Слатина оцени проектите по Мярка 4.1

  Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на процедура №BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, с краен срок 14.01.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В крайният срок за прием на проекти, по процедурата постъпиха шест проектни предложения от местни земеделски производители. Два от тях са подадени от кандидати, занимаващи се с фермерство, а останалите са от земеделски  стопани зърнопроизводители. Подадените проектни предложения са за инвестиции, свързани със закупуване на техника и прикачен инвентар.

  Етапа на „Административно съответствие и допустимост“ преминаха всички 6 бр. проектни предложения, които са допуснати за оценка и на етап „Техническа и финансова оценка“.

  В резултат от извършената проверка и оценка на етап ТФО, Комисията за подбор на проектни предложения одобри за финансиране всички подадени 6 бр. проекти.

  Общият размер на одобрената БФП по проектите е 294 414,00 лв. Предстои разглеждане на оценителния доклад от ДФЗ и подписване на тристранен договор с одобрените кандидат-бенефициенти.