Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ОПИК

  Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

   

  Приложение № 1 към Оценителен доклад

   

  № по ред на класиране

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Общ брой получени точки

  Стойност СФ 

  (10%)

  Общо допустими разходи (100%)

  Стойност на одобрената БФП (90%)

  1.

  BG16RFOP002-2.047-0001

  Подобряване на производствения капацитет на ТИ ВИ ЕМ – 5 ЕООД, в резултат на внедряване на нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и диверсификация на услугите

  ТИ ВИ ЕМ – 5 ЕООД

  (ЕИК: 106503372)

  68

  39 063,50 лв.

  390 635,00 лв.

  351 571,50 лв.

  2.

  BG16RFOP002-2.047-0003

  Подобряване на конкурентоспособността на ИНФОЛЕВЪН ЕООД

  ИНФОЛЕВЪН ЕООД

  (ЕИК: 203774818)

  61,5

  39 115,00 лв.

  391 150,00 лв.

  352 035,00 лв.

  3.

  BG16RFOP002-2.047-0002

  Диверсификация на портфолиото от предлагани услуги на ТЕЛЕСИМ 2006 ЕООД, в резултат на внедряване на нова технология

  ТЕЛЕСИМ 2006 ЕООД

  (ЕИК: 175113696)

  61,5

  38 970,00 лв.

  389 700,00 лв.

  350 730,00 лв.

  ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

  117 148,50 лв.

  1 171 485,00 лв.

  1 054 336,50 лв.