Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 4.1

  С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения

  по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на 

  МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  13.01.2019 г., 17:00 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0002

  „Закупуване на земеделска техника за повишаване на производителността и ефективността в животновъдно стопанство на млад фермер на територията на МИГ „Бяла Слатина“

  Стела Николаева Илиева

  50

  71 340,00 лв.

  2.

  14.01.2019 г., 14:27 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0004

  „Инвестиции в модернизация на кравеферма за производство на мляко“

  ЗП Благовест Нецов Бочев

  40

  71 616,00 лв.

  3.

  14.01.2019 г., 15:21 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0005

  „Подкрепа за модернизация на земеделското стопанство на млад земеделски производител Ангел Христов“

  Земеделски производител Ангел Асенов Христов

  30

  71 700,00 лв.

  4.

  14.01.2019 г., 16:48 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0006

  „Модернизация на земеделското стопанство на ЗП Деян Гешев“

  Земеделски производител Деян Славеев Гешев

  30

  30 708,00 лв.

  5.

  14.01.2019 г., 11:58 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0003

  „Модернизация на земеделското стопанство на ЗП Борислав Мотовски чрез закупуване на земеделска техника“

  Земеделски производител Борислав Велчев Мотовски

  20

  38 250,00 лв.

  6.

  13.01.2019 г., 16:15 ч.

  BG06RDNP001-19.161-0001

  „Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Любен Лазаров Славов чрез закупуване на земеделска техника“

  ЗП Любен Лазаров Славов

  10

  10 800,00 лв.

  ОБЩО:

  294 414,00 лв.