Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана за двудневно обучение на екипа на МИГ и членове на КВО

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 10.09.2018 г. /вторник/ и 11.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение, организирано в полза на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  С оглед предстоящия първи прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина, предвиден за началото на месец октомври 2018 г., обучението си поставя за цел да повиши административния капацитет на заинтересованите страни във връзка с провеждането на недискриминационни и прозрачни процедури за подбор на проекти, както и тяхната последваща оценка.

  Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на Колективния върховен орган (КВО) ще се информират и относно подаването на проектни предложения и процесът по оценката им, осъществявани изцяло в ИСУН 2020.

  Двудневното обучение ще допринесе за развитието на ценни умения, които екипът на МИГ и членовете на КВО ще използват в своята работа, за да бъде Стратегията за ВОМР да бъде изпълнена успешно, а заедно с това да бъдат насърчени социалното приобщаване и намаляването на бедността на територията на община Бяла Слатина чрез повишаване конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес.

   

   

  ЗАПОВЯДАЙТЕ!

   

   

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина