Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 6.4

  Процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с втори краен срок 17:30 ч. на 31.08.2023 г.

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.684-S2

  Протокол КППП № 1 от 01.09.2023

  Протокол КППП № 2 от 11.10.2023

  Приложеие 1 към Протокол КППП № 2

  Приложеие 2 към Протокол КППП № 2

  Протокол КППП № 3 от 13.10.2023

  Оценителен Доклад

  Приложение 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

   

  ********************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с първи краен срок 17:30 ч. на 06.11.2022 г.

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.684-S1

  Протокол КППП № 1 

  Протокол КППП № 2 /Приложение 1 и Приложение 2/

  Протокол КППП № 3 

  Оценителен Доклад и Приложения

   

  ********************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с втори краен срок 17:30 ч. на 30.08.2021 г.

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.514-S2

  Протокол КППП № 1 от 31.08.2021

  Протокол КППП № 2 от 13.10.2021

  Приложеие 1 към Протокол КППП № 2

  Приложеие 2 към Протокол КППП № 2

  Протокол КППП № 3 от 13.10.2021

  Оценителен Доклад

  Приложение 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

  ********************

  Оценителна сесия по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР

  Резултати от извършената оценка и подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с първи краен срок 17:30 ч. на 15.06.2021 г.

  ВТОРИ ПРИЕМ

  1. Оценителен доклад

  2. Приложение № 1 към Оценителен доклад

  3. Приложение № 2 към Оценителен доклад

  4. Приложение № 3 към Оценителен доклад

  5. Приложение № 4 към Оценителен доклад

  6. Протокол № 1 от 16.06.2021 г.

  7. Протокол № 2 от 21.07.2021 г.

  8. Приложение 1 към Протокол № 2 от 21.07.2021 г.

  9. Приложение 2 към Протокол № 2 от 21.07.2021 г.

  10. Протокол № 3 от 23.06.2021 г.

   

  ПЪРВИ ПРИЕМ

  1. Оценителен доклад

  2. Приложение № 1 към Оценителен доклад

  3. Приложение № 2 към Оценителен доклад

  4. Приложение № 3 към Оценителен доклад

  5. Приложение № 4 към Оценителен доклад

  6. Протокол № 1 от 02.07.2020 г.

  7. Протокол № 2 от 14.08.2020 г.

  8. Приложение 1 към Протокол № 2 от 14.08.2020 г.

  9. Приложение 2 към Протокол № 2 от 14.08.2020 г.

  10. Протокол № 3 от 17.08.2020 г.