Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 4.1

  Процедура BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с втори краен срок - 17:30 ч. на 21.08.2022

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.665-S1

  Протокол КППП № 1 

  Протокол КППП № 2 

  Протокол КППП № 3 

  Оценителен Доклад 

   

   ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с втори краен срок - 17:30 ч. на 26.07.2021

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.513-S2

  Протокол КППП № 1 от 27.07.2021

  Протокол КППП № 2 от 23.08.2021

  Приложеие 1 към Протокол КППП № 2

  Приложеие 2 към Протокол КППП № 2

  Протокол КППП № 3 от 25.08.2021

  Оценителен Доклад от 25.08.2021

  Приложение 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

   

   ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

  Резултати от подбора на проектни предложения в рамките на първи краен срок – 17:30 ч. на 10.05.2021

   

  Протокол №1/11.05.2021

  Протокол №2/17.06.2021

  Протокол №3/21.06.2021

  Оценителен Доклад

  Приложеие 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

   

   ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - втори прием; втори краен срок !

   

  Протокол №1/17.11.2020

  Протокол №2/29.12.2020

  Протокол №3/30.12.2020

  Оценителен Доклад

  Приложеие 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

                                                                          

   ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

   

  Оценителен доклад

  Протокол №1/03.08.2020

  Протокол №2/08.09.2020

  Протокол №3/10.09.2020

   

  ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

   

  14. Протокол на УС от 05.03.2019 г.

  13. Приложение № 4 към Оценителен доклад - Списък оттеглени ПП

  12. Приложение № 3 към Оценителен доклад - Списък отхвърлени ПП

  11. Приложение № 2 към Оценителен доклад - Списък резервни ПП

  10. Приложение № 1 към Оценителен доклад - Списък одобрени проекти 4.1

  9. Оценителен доклад

  8. Протокол КППП № 3 от 22.02.2019 г.

  7. Приложение №2 към Протокол №2_КППП

  6. Приложение №1 към Протокол №2 КППП

  5. Протокол КППП № 2 от 22.02.2019 г.

  4. Протокол КППП № 1 от 18.01.2019 г.

  3. Подадени проекти м. 4.1 - Първи прием

  2. Вътрешни правила на КППП

  1. Критерии за оценка на ПП подмярка 4.1