Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !