Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

   

  Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 02.12.2022 г.

   

  Заповед на Предсeдателя на УС на МИГ Бяла Слатина за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата ТУК

  Заповядайте на 10.09.2022 г. (събота) от 09:30 ч. „Лесопарк“ гр. Бяла Слатина на празника на МИГ „МАГИЯ ОТ ВКУСОВЕ“.

  Очаква Ви атрактивна програма с водещ Цецо, с изпълнителите ПАВЕЛ и ВЕНЦИ ВЕНЦ и много разнообразни забавления:

  - Музикални изпълнения
  - Забавни кулинарни игри с награди
  - Дегустации
  - Щандове за представяне на местни продукти
  - Демонстрации по приготвяне на ястия

  Доброто настроение е гарантирано!

  ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
   
  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 01.07.2022 г. /петък/, от 17.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Покана и дневен ред.  
   

  МИГ Бяла Слатина уведомява всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ и кандидати с проекти към Стратегията за ВОМР, че съгласно условията и реда, предвидени в чл. 50 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г., при определяне на изпълнител за дейностите следва да прилагат процедура за „Избор с публична покана“, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

  СТРОИТЕЛСТВО, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 50 000 лв.

  ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициент, без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв.

  За въпроси и допълнителна информация можете да се обръщате към МИГ Бяла Слатина на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: 0897049633

  По-долу може да се запознаете с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  

  Страница 1 от 4