Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  На 15 Октомври 2019 г., МИГ Бяла Слатина взе участие в мащабно събитие, ФорумПредизвикателства и възможности за бизнеса“, организирано от община Бяла Слатина.

  Експертът по прилагане на СВОМР – г-жа Сашка Първанова, презентира информация, в която акцент бяха атрактивните мерки и възможностите за бизнеса и земеделските стопани, предоставени от Стратегията за местно развитие на МИГ Бяла Слатина. С одобрението на Стратегията, за територията на община Бяла Слатина се осигури едно предимство за развитие, което изказано в цифри е близо 5 мил. лева финансов ресурс за проекти на публичния сектор, малък и среден бизнес.

  СЪБИТИЕТО ПОД НАСЛОВ „ПЛОДОРОДНА ТЕРИТОРИЯ“ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ПАНАИРНИТЕ ДНИ НА ГРАДА

  Невиждан интерес предизвика първият празник на МИГ Бяла Слатина, който се състоя навръх Кръстовден, 14 септември. Грандиозното събитие, което се проведе паралелно с панаирните дни на града, беше посетено от стотици жители и гости на Бяла Слатина. В програмата бяха включени много забавления за малки и големи, а трескавата подготовка се увенча с успех за организаторите.

  Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

  Публикувано на 25.06.2019 г.

  В периода 03.07.2019 – 31.07.2019 г. животновъдите имат възможност да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

  Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на следния интернет адрес: http://dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/invest-doilni-suorajenia/.

  Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  По процедурата ще се подпомагат проекти, допринасящи за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, като устойчиви и жизнеспособни единици, за ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, както и за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

  Допустими кандидати

  1. Физически лица;
  2. Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
  3. Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

  Допустими дейности

  Страница 1 от 2